Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací   Souhlasím
Zaregistrujte svůj objekt do naší databáze a sami spravujte jeho obsazenost bez zbytečných poplatků cestovním kancelářím a agenturám.
Registrace objektu do 31. 12. 2018 balíček" Klasik" zdarma

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZADÁVÁNÍ INZERCE DO DATABÁZE SERVERU

BEZ-AGENTUR.CZ (dále jen „Smluvní podmínky“)

 

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

a) Monika Jarošová se sídlem na adrese Doudleby 161E, 370 07 České Budějovice,
IČ: 015 65 273,  (dále je „Dodavatel“), je provozovatelem internetového serveru  „Bez Agentur“, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.bez-agentur.cz (dále jen „služba“)

b) Dodavatel je oprávněn poskytnout přístup k administračnímu rozhraní Služby (dále jen Administrace“) sloužícímu pro vložení a editaci inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky ubytování.

c) Zadavatelem placené inzerce (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba objednávající přístup do Administrace, jejíž prostřednictvím lze zadávat jednotlivou inzerci na stránkách Služby.

d) Služba podléhá dle rozhodnutí Dodavatele úhradě, a to dle Ceníku inzerce umístěného na adrese (URL) http://www.bez-agentur.cz/cenik


2)ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

a) Přístup do Administrace je umožněn na základě registrace. Registraci lze objednat na serveru „Bez Agentur“. Veškeré údaje zadané  jeho jménem musí být úplné, aktuální a pravdivé. Registrací se rozumí zřízení přístupových práv do Administrace na dobu 1 roku. Registrace není zpoplatněna. Platnost registrace vzniká až po jejím potvrzení ze strany Dodavatele.

b) Zadavatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy na adresu support@bez-agentur.cz. Do předmětu takovéhoto e-mailu Zadavatel uvede „Žádost o zrušení registrace“.

c) Na základě potvrzení registrace ze strany Dodavatele provede Zadavatel výběr inzertního tarifu uvedeného v Ceníku.

d) Potvrzení inzertní smlouvy ze strany Zadavatele je platné, když  Zadavatel uhradí poplatek za službu uvedenou v ceníku. Inzertní smlouva se sjednává na dobu  1 roku.

e) Inzerce zveřejňovaná Zadavatelem prostřednictvím administrace je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím serveru „Bez agentur“, jakož i jiných určených internetových serverů Dodavatele či jeho smluvních partnerů.

f) Pro přístup do administrace slouží uživatelské jméno a heslo. Zadavatel není oprávněn zpřístupnit toto uživatelské jméno a heslo třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě takového jednání je Zadavatel plně odpovědný za případné zneužití Administrace anebo za zneužití svého uživatelského jména a hesla.

g) Veškerá data zadává Zadavatel do administrace na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Dodavatele (zejména s „pravidly inzerce“). Zadavatel je oprávněn v rámci Administrace zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku ubytování, tj. nemovitosti,  které sám vlastní, nebo nemovitosti které je oprávněn nabízet k  pronájmu na základě dohody s příslušnými vlastníky daných nemovitostí.

h) Za obsah a pravdivost veškerých, v inzerci uváděných údajů, je zodpovědný výlučně Zadavatel.

i) Zadavatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Dodavatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Zadavatele zadaných dat prostřednictvím Administrace, a případné nároky, jež Dodavateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Zadavatele.  Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat jakékoliv údaje, pokud jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami, pravidly inzerce nebo svým obsahem odporují zájmům Dodavatele.

j) Dodavatel  není povinen archivovat inzerci v Administraci.


3)REKLAMACE

a) V případě pochybení na straně Dodavatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Zadavatel je oprávněn reklamaci učinit písemně nebo autorizovaným e-mailem.

b) Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Dodavatele.

c) Pochybení na straně Dodavatele se rozumí nefunkčnost Služby a to po dobu delší než 48 hodin.

d) Za pochybení na straně Dodavatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Dodavatele.

4) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Náležitosti těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami inzerce na internetových serverech.

b) Jakékoliv užití Serveru, popř. jeho částí Zadavatele jiným způsobem, než pro účely k nimž je server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele jsou zakázány.

c) Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních nebo kontaktních údajů u obou stran, jsou smluvní strany povinny se o tom vzájemně neprodleně informovat.

d) Jakékoliv písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 5.dnem po jejich prokazatelném odeslání a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla. Smluvní strany tímto sjednávají platnost e-mailové korespondence jako platnost originální písemné pošty a zároveň uznávají veškeré e- -mailem odeslané dokumenty za originály v případě, že jsou odesílány z e-mailových adres uvedených ve smlouvě nebo uznanými danou smluvní stranou.

e) Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Zadavatele a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové znění na stránkách služby. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění podmínek v účinnost. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně podmínek, bude na serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

5) PRAVIDLA INZERCE

a) Systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce. Před vstupem do administrace se uživatel musí přihlásit.

b) Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu./ také v anglickém jazyce/

c) Na Službě nebudou zveřejňovány odkazy na inzertní servery se stejným zaměřením jako je Služba.

d) Zadavatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti a nejrychleji aktualizovat příslušné změny údajů.

e) Zadavatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o nemovitostech do správných kolonek a míst k tomu určených a nezve stránky mimo tato místa.

f) Zadavatel se zavazuje v prezentované nabídce poskytnout informace pravdivé.

g)  Dodavatel si vyhrazuje právo kontroly.

h) Dodavatel je oprávněn smazat bez upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie dodavatelů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů ) prezentovaných samotným Zadavatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.

i ) Dodavatel poskytuje všem platícím uživatelům technickou podporu na support@bez-agentur.cz.

j) Dodavatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo uživatele ze systému, odepřít Zadavateli přístup na Službu z důvodu porušení některého ustanovení těchto Podmínek, a to zejména při jejich opakovaném porušování.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. listopadu 2017

Všechny kontakty jsou přímo na majitele/pronajímatele, ubytování sjednáváte přímo, bez provize pro prostředníka ! Pokud pronajímáte chatu, chalupu, či jiný objekt, přidat do katalogu se můžete na www.bez-agentur.cz.
Na stránkách Bez-Agentur.cz nesmějí nabízet ubytování cestovní agentury ani jiné zprostředkovatelské společnosti.

Monika J.
Pronájmy chat, chalup, apartmánů pokojů domů a jiných objektů na oslavy, svátky, akce a odpočinek.

Pokud budete potřebovat pomoct se založením inzerce na našich stránkách, neváhejte nás kontaktovat.

Support@bez-agentur.cz